Pollywog đã tạo ra nhiều tài liệu tiếp cận khác nhau có thể sử dụng cho bạn khi bạn làm việc với Pollywog. Chúng tôi mời bạn xem lại các tài liệu được liệt kê dưới đây và tải xuống bất kỳ mục nào có giá trị đối với bạn.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

TÀI LIỆU TIẾNG ANH:

Ngoài ra, chúng tôi đã bao gồm Hướng dẫn sử dụng cho Cơ sở dữ liệu Pollywog, được gọi thân mật là “Clara” và Danh sách liên hệ Pollywog mới nhất, trong trường hợp bạn cần nói chuyện với nhân viên của chúng tôi: